ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. BEVOEGDHEID
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met Hölscher – Severins aangegane, hetzij schriftelijk hetzij mondelinge overeenkomsten. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. 


2. TOEPASSING
Behoudend uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers. 


3. VERPAKKING
De waarborg van de verpakking wordt gezamenlijk met de goederen in rekening gebracht. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van de firma. Zij moeten haar franco aan haar magazijn en in goede staat teruggezonden worden. Zij dienen hermetisch afgesloten, niet vervuild en totaal ledig en zij mogen geen andere producten bevat hebben dan deze waarvoor zij aangerekend werden. De terugbetaling van de waarborg zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks-, reinigings-, en recyclagekosten. In geval van niet terugzending binnen de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, houdt de verkoper zich het recht voor de terugname van de verpakking te weigeren en deze aan te rekenen aan de koper aan de vervangwaarde van de dag. Niet gewaarborgde verpakkingen worden niet teruggenomen. 


4. BETWISTINGEN
Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te worden: voor klachten inzake gewicht en beschadiging onmiddellijk na ontvangst van de goederen; voor alle andere gevallen binnen de vijf dagen na levering en in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen. Een bezwaar schort in geen geval de betalingsverplichting op. Indien van een klacht de gegrondheid is vastgesteld, zal de verkoper naar zijn keuze een redelijke prijsreductie toekennen, de partij terugnemen of voor herlevering op zijn kosten zorg dragen. Een eventuele retourzending van de goederen mag slechts na schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. De verkoper is nimmer gebonden meer dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen te vergoeden. 


5. SCHADE EN ONTBINDING
De verkoper kan het contract verbreken in geval de koper zijn verplichtingen t.o.v. de verkoper niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 20% van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan. In het geval van niet betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan. 


7. PRIJS, BETALINGEN EN BETALINGSACHTERSTAND
De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan de verkoper nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), zijnde in functie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen en dit tot een maximum van 80% van de uiteindelijke vastgestelde prijs. Op leveringen met een waarde beneden een minimumwaarde wordt een hoeveelheidstoeslag aangerekend. De minimumwaarde en hoeveelheidstoeslag kunnen aangevraagd worden bij de commerciële dienst. Alle facturen zijn betaalbaar te Onze Lieve Vrouw Waver, contact, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd. Het opmaken van wissels of andere betalingsvoorwaarden verandert hieraan niets en veroorzaakt geen vernieuwing van schuldvordering. De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging getekend door een gevolmachtigde van de firma hebben onze agenten of vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven. In geval van niet betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlinterest toegepast die vastgesteld is op de gerechtelijke rente  verhoogd met 4%. Tevens wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat. Elke achterstal van betaling geeft de verkoper ambtshalve het volle recht elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ontbonden te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen. Door het louter verstrijken van de vervaldatum is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding schuldig gelijk aan 8% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro. 


8. LEVERING(STERMIJN)
Indien de goederen worden afgehaald, worden zij verzonden op risico van de koper. In andere gevallen worden de goederen afgeleverd op de drempel van het leveringsadres. In geval de koper of een aangestelde ter plaatse instructies zou geven aan het personeel van de verkoper om de goederen op een aangeduide plaats te brengen in zijn instelling of woning kan dit slechts gebeuren onder zijn toezicht en op zijn risico. De levertermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen geval bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper. 


9. AFNAME, TRANSPORT, LOSSING
Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de koper gereed staan en de verkoper zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de koper terstond tot afname verplicht. Indien op afroep geleverd wordt, is de koper zonder sommatie of ingebrekestelling gehouden af te nemen, uiterlijk op de laatste dag van de periode waarin de afroep kon gedaan worden. Niet nakoming van de verplichting tot afname geeft de verkoper het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden, en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname geweigerd kan worden. De wijze van verzending en de verzendroute zijn naar keuze van de verkoper. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van verloren gaan of van beschadiging van de goederen vanaf het tijdstip van afhaling bij de koper. De koper aanvaardt het risico ongeacht welke schade voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en het gebruik van de ontvangen goederen, al dan niet in combinatie met andere stoffen, behalve ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.